Medlemskap

Priser Medlemskap

Ditt valg vil som oftest være avhengig av hvor mye du ønsker å spille. Derrfor har vi variantene av medlemskap med full spillerett til greenfee medlemskap.

Er du nybegynner vil ofte et medlemskap med en 3 - ukers spillerett være veien å gå, slik at du kan få litt følelsen av hva dette er for noe. Les mer om de ulike kategoriene på vedleggene du finner på denne siden.

Innmeldingsskjemaet, som danner grunnlaget for å registrere deg som medlem finner du som et underpunkt på denne siden. Dette er elektronisk, slik at det oversendes automatisk til klubben.

Nedenfor finner du oversikten over de ulike medlemskapskategoriene og hva disse inkluderer for 2018:

Katgori Beløp Kommentarer
Senior m/aktiv spillerett *) 4.900 Fritt spill
Senior m/leid spillerett *) 5.600 Fritt spill
Senior m/passiv spillerett **) 1.400 Betaler greenfee
Ungdom (20 - 25 år) 2.800 Fritt spill
Junior (13 - 19 år) 2.400 Fritt spill
Barn (0 - 12 år) 1.200 Fritt spill
Greenfee medlemmer    
Senior/ungdom 1.400 Betaler greenfee
Junior/barn    700 Betaler greenfee
Greenfee medlem m/3 ukers spillerett ***)    
Senior/ungdom 1.800 Fritt spill de 3 første ukene, deretter betales greenfee
Junior/barn    900 som over
Bladet "Norsk Golf"    
Pliktig med 1 blad pr hustand    145 Faktureres separat

*) Må inneha en spillerett. Kontingenten første året man melder seg inn er kr. 2.500.Les mer under eget avsnitt.
**) Senior m/passiv spillerett er en kategori hvor spiulleren av en eller annen årsak ikke skal spille en sesong, men fortsatt beholder sin spillerett.
***) Greenfee medlemskapet m/3 ukers spillerett gjelder fra den datoen du melder deg inn og kun det første året du er medlem.

Aldersinndeling  
Barn 0 - 12
Junior 13 - 19
Ungdom 20 - 25
Senior 26 - 99

Alders inndelingen gjelder den alderen du har 31.12